مزرعه کارآفرینی

چال کود

 چالکود، طرحی نو در تغذیه درختان میوه  روش #چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی #کود ها می باشد. در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر شده ، سپس با مخلوط #کودهای_آلی و #شیمیایی پر می شود.@mazraekarafarini✅ محاسن این روش عبارتند از : 1⃣ قدرت تثبیت کنندگی #ماده_آلی، که چاله توسط آن پر می…